2017-06-28 FIND MY WAY行業探訪活動
2017-06-26 戲劇小組比賽
2017-06-15 家校大食會
2017-06-07 香港基督少年軍文字偵探遊戲
2017-06-05 義工服務嘉獎
2017-05-31 徵文比賽
2017-05-29 廣泛閱讀獎勵計劃
2017-05-23 香港電台小記者訪問立法會議員
2017-05-23 探訪高富中學交流電子學習
2017-05-18 中文朗誦比賽

入學申請

媒體報導

每月經文

學生活動

學校通告

常用連結